سوالات روانشناسی


وقتی با دیگران صحبت می کنید؛
الف _ می ایستید و دست به سینه حرف می زنید،
ب- دستها را در هم قلاب می کنید،
ج _ یک یا هر دو دست را در پهلو می گذارید،
د _ دست به شخصی که با او صحبت می کنید، می زنید،
ه _ با گوش خود بازی می کنید، به چانه تان دست می زنید یا موها را صاف میکنیدوقتی آرام هستید، چگونه می نشینید؟
الف _ زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم،
ب- چهارزانو،
ج _ پای صاف و دراز به بیرون،
د _ یک پا زیر دیگری خم


تست شخصیت شناسی

منبع : تست ریونتست شخصیت شناسی
برچسب ها : کنید، ,شخصیت شناسی